Bel voor meer informatie

(078)6117111

Enorme premiestijgingen bij middelloon- of eindloonpensioenen zijn veelal de reden om deze te vervangen door een premiepensioenregeling. De oorzaak van de premiestijgingen moet gezocht worden in de structureel lage rekenrentes en de fors toegenomen levensverwachtingen. Prettig dat we steeds langer leven, keerzijde is de hoge premie voor het pensioen. De zekerheid van het gegarandeerde pensioen verandert door een dergelijke omzetting in de onzekerheid van het op beleggingen gebaseerde pensioen. De voorlichting aan de betrokken medewerkers moet hen inzicht geven in de gevolgen. Ook moeten zij vinger aan de pols kunnen houden op het pensioenbudget.

De Prudentietoets levert de argumenten voor besluitvorming door de werkgever en voor het overleg met en instemming door werknemers. En het daaruit voortvloeiende draagvlak voor verandering door de keuze voor de meest optimale premiepensioenregeling. Het Uniform Realistisch PensioenOverzicht informeert de medewerkers over de gevolgen voor het pensioen. Grootste probleem bij deze omzettingen is het gebrek aan geobjectiveerd inzicht wat de gevolgen zijn van het verleggen van het risico van de werkgever naar de werknemer. De Prudentietoets creëert een objectivering voor de vaak geëiste compensatiepremie.